Demens: En av vår tids største helseutfordringer

Verdens helseorganisasjon har pekt ut kampen mot de nevrodegenerative sykdommene, som Alzheimers og Parkinsons sykdom, som en av de største helseutfordringene vi står overfor i årene som kommer[1].

Økt folketall og høyere levealder gir prognoser som viser en dobling av antall pasienter med demens i Norge innen 25-35 år [2, 5]. På verdensbasis viser prognoser nærmere 75 millioner mennesker med demens i 2030, og en tredobling av dette tallet mot 2050[1].

Kostnadene relatert til demens er svært høye for samfunnet, noe som for eksempel kommer frem i en rapport utarbeidet for Helsedirektoratet, Ressurs og sykdomsforløp ved demens[3]. En stor del av utgiftene skyldes at pasienter med demens i stor grad behandles på sykehjem, og den høye kostnaden på sykehjemsplasser. Rapporten beskriver også en betydelig omsorgsbyrde hos pårørende, særlig når pasienten fortsatt bor hjemme.

Med Demensplan 2020 satser regjeringen på å forbedre tjenestetilbudet for personer med demens og deres pårørende. I planen lyder det at noen av regjeringens mål er å ”Legge til rette for gode levekår[...]”, og at “Personer med demens skal få muligheter til å leve et aktivt liv og pårørende skal gis støtte og avlastning”[4].

MedMonitor - hjelpemiddel ved medisineringsproblemer relatert til demens

Tidlig diagnose av demens gjør at både medisinsk og ikke-medisinsk behandling kan iverksettes så raskt som mulig, og således kan hjelpe en pasient med å ha et så rikt og aktivt liv som mulig inntil behov om sykehjemsplass gjør seg gjeldende.

I tillegg til å komme tidlig i gang, er det også viktig å iverksette de riktige medisinene og tiltakene. Dette kan medføre en del prøving og feiling, samtidig som det krever oppfølging og justering underveis under sykdommens forløp. For eksempel ved sykdommen demens med Lewy-legemer (1 av 10 med demens anses å ha denne varianten[5]), er sykdomsbildet svært komplisert og sammensatt. Riktig medisinering kan ofte være vanskelig, blant annet fordi medisinering av enkelte symptomer vil gi forverring av andre, en problematikk som også taes opp i regjeringens Demensplan 2020[7]:

Mange personer med demens har flere sykdommer og bruker flere legemidler samtidig. Det er behov for bedre legemiddelbehandling både i hjemmetjenestene og i sykehjem. [...] Dette gjelder blant annet den omfattende og uheldige bruk av psykofarmaka og antipsykotika, og at medikamenter som benyttes for symptomer i en fase av sykdomsutviklingen, ikke i tilstrekkelig grad seponeres, når pasienten går inn i en annen fase.

I dag er det ved observasjon og samtaler med lege man kommer frem til hva som er en mest effektfull medisinering av en pasient med demens. Standardiserte tester, som MMSE-NR3[8] og IQ-CODE[9] , kan gjennomføres av lege for å evaluere funksjonsnivå, men den beste og viktigste kilden til hvordan en person med demens fungerer i det daglige er ofte personen som bor med eller omgås pasienten hver dag.

Denne personen (i mange tilfeller pasientens ektefelle), kan ofte leve i en psykisk og fysisk tung hverdag med stor omsorgsbyrde. Det kan være vanskelig å redegjøre objektivt - og gjerne retrospektivt i samtaler med leger i ettertid - for hvordan pasienten har fungert. Dette er en situasjon hvor MedMonitor kan være til uvurderlig støtte.

MedMonitor holder styr på pasientens medisiner og tidspunktene for når disse skal taes. En alarm går av på telefonen når det er tid for medisinering, og i samme forbindelse samler MedMonitor inn data om pasientens form slik den har vært den siste tiden. Hvilke data som samles inn kan tilpasses hver enkelt pasient og sykdomstilfelle. MedMonitor genererer på denne måten verdifull informasjon om pasientens helse over tid, koblet til hvilke medisiner som har vært benyttet.

Løsningen har et enkelt brukergrensesnitt, hvor en har tatt hensyn til at brukerne kan være personer med svært liten eller ingen erfaring med smarttelefon og denne typen tekniske hjelpemidler.

MedMonitor gir verdi for pårørende, pasient og samfunn

MedMonitor er et verktøy som gir verdi både til pasienten, pårørende (eller pasientens nærmeste omsorgsperson) og til samfunnet.

  • MedMonitor kan bidra til at pasienten potensielt får bedre helse ved at medisinske (eller ikke-medisinske) tiltak kan tilpasses bedre, og ved at man kan gjøre mer effektive justeringer av disse underveis i sykdomsforløpet.

  • MedMonitor letter byrden for pårørende, en byrde som fra før kan være svært stor, ved at en får hjelp til å huske rett dose til rett tid. Verktøyet hjelper også pårørende med å fortløpende samle data om helsen til pasienten - informasjon som kan være til uvurderlig støtte i samtaler med leger og annet helsepersonell.

  • Både pasient og pårørende støttes videre ved at løsningen er mobil, og således frigjør en til å leve et så aktivt liv som mulig.

  • Økt livskvalitet og bedre helse for pasient samt redusert omsorgsbyrde for pårørende kan være av stor samfunnsmessig verdi, da dette kan redusere behovet for helsetjenester, og forlenge perioden pasienten fortsatt kan bo hjemme.
MedMonitor Medisinalarm for iOS og Android.
Last ned fra App Store Tilgjengelig på Google Play
© 2019-2020 Left Mouse Button AS